FINSKO

HOBBY POINT
Kaisaniemenkatu 7,
00100 Helsinki
Tel.(09) 47801997, 046-8505510
Email: hobby@hobbypoint.fi